നിയമസഭാ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം; അഞ്ചാം ദിനത്തിൽ 16 പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനം

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പാനൽ ചർച്ചകൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾക്കും 16 പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശനത്തിനും വേദിയൊരുക്കി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിനം. ദേശീയ…