ബാലജ്യോതി ശില്പശാല

തൃശൂർ: കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇസാഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിവരുന്ന ബാലജ്യോതി ക്ലബ്ബ് സെൻട്രൽ സോണിലെ കുട്ടികൾക്കായി കളിമുറ്റം എന്ന പേരിൽ…