സംക്ഷിപ്ത വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കല്‍: ഇലക്ടറല്‍ റോള്‍ ഒബ്‌സര്‍വറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നു

എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തീകരിക്കണം: ഇലക്ടറല്‍ റോള്‍ ഒബ്‌സര്‍വര്‍ പത്തനംതിട്ട : ജില്ലയിലെ സംക്ഷിപ്ത വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ…