കുളമ്പുരോഗ പ്രതിരോധം ഊര്‍ജ്ജിതമാക്കി ബുധനൂര്‍

ആലപ്പുഴ: കന്നുകാലികള്‍ക്കിടയില്‍ കുളമ്പ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കി ബുധനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്തിലെ 14 വാര്‍ഡുകളിലുമുള്ള 450 ഉരുക്കള്‍ക്ക്…