കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നയം കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്നത് : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കാർഷിക നയം കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്നതെന്ന്‌ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. അടിസ്ഥാനപരമായി കർഷകരുടേയും തൊഴിലാളികളുടേയും…