കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാ‍ർഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെ കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘അമൃത് യുവ കലോത്സവ് 2021’ അവാ‍ർഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ…