ഇന്ന് ജില്ലകളില്‍ സഹകാരി ധര്‍ണ്ണ

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെയും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും സഹകരണ വിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലകളില്‍ ഡിസംബര്‍ 3ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍…