പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം: നൈപുണ്യവികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

ഹയർസെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ നൈപുണ്യ വികസനവും ഉൾപ്പെടുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്ക്കരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി. ശിവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു. ചൊവ്വര ഗവ.ഹയർ സെക്കൻഡറി…