കുസാറ്റ്: ഗണിത ശാസ്ത്ര പി.എച്ച്.ഡി. പ്രവേശന പരീക്ഷ ജൂലൈ 29-ന്

കൊച്ചി: കുസാറ്റ് ഗണിതശാസ്ത്ര വകുപ്പിലെ പി.എച്ച്.ഡി. പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ അഡ്മിഷന്‍ ടെസ്റ്റ് 2021 ജൂലൈ 29, വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി…