ഡാളസ് കൗണ്ടിയിൽ വോട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കരുത് – ഇന്ന് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യൂ

ഡാളസ്: ഡാളസ് കൗണ്ടിയിൽ പുതുതായി വരുന്ന വോട്ടർമാരും ആദ്യമായി വോട്ടുചെയ്യുന്നവരും — തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പെങ്കിലും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന്…