ഡോ: പി.കെ വാര്യർ ആയുർവേദത്തിന്റെ അറിവിനെ ആത്മാവിൽ ആവാഹിച്ച മഹാപ്രതിഭ : മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ

ആയുസ്സിന്റെ വേദമെന്ന ആയുർവേദത്തിന്റെ അറിവിനെ ആത്മാവിൽ ആവാഹിച്ച മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു ഡോ. പി. കെ വാര്യരെന്ന് സാംസ്‌കാരിക-ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ…