എറണാകുളം – വഴിയോര ആഴ്ച ചന്ത ആരംഭിച്ചു

എറണാകുളം: കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കോട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ പറവൂര്‍ സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് നഗര വഴിയോര…