സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ എറൂഡൈറ്റ് പ്രോഗ്രാം; പ്രൊഫ. ആനന്ദ് ജയപ്രകാശ് വൈദ്യ പങ്കെടുക്കും

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ അന്താരാഷ്ട്ര പഠനകേന്ദ്രം കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന…