നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരെ മക്‌ഡൊണാൾഡ്‌സിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നു

ന്യൂയോർക്ക് — ബർഗർ ഭീമൻ കമ്പനിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിൻറെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരെ മക്‌ഡൊണാൾഡ്‌സിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നു.വെള്ളിയാഴ്ച യാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗീക…