ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം

സംസ്ഥാനത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളും സ്ഥാപനത്തിന് കീഴില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ വിവരം,…