ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ വിവരം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം

സംസ്ഥാനത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സികളും സ്ഥാപനത്തിന് കീഴില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരുടെ വിവരം, നിയമാനുസൃത ആയുധ ലൈസന്‍സ് ഉള്ളവരാണോ എന്നതില്‍ വ്യക്തത വരുത്തി ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ സഹിതം സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *