കുതിക്കാം, ലെവല്‍ ക്രോസുകളില്ലാത്ത കേരളത്തിലേക്ക്

മികവോടെ മുന്നോട്ട്: 97 * 9 മേല്‍പ്പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു യാത്രകള്‍ തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നത് ഏതൊരാളിന്റെയും ആഗ്രഹമാണ്. സുരക്ഷിത…