കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധം:ആരോഗ്യ മന്ത്രി

ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ചുമതല നൽകണം *പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പ് ഈ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യും സംസ്ഥാനത്ത് കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്…