തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസന ഫണ്ട് നൽകാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് എം.മുരളി

2022-23 ലെ സംസ്ഥാനത്തെ 1350 ഓളം വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനഫണ്ടും, പദ്ധതിപ്പണവും നല്‍കാതെ സര്‍ക്കാര്‍ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായി രാജീവ്…