മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ വീട് നിർമിച്ചു നൽകി

തൃശൂർ: ഭർത്താവിന്റെ അകാലമരണം തീർത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽപെട്ട പ്രീതയ്ക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനും ലയൺസ്‌ ക്ലബ്ബും. മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തോടെ ലയൺസ്‌…