ആദിശക്തി സമ്മര്‍ സ്‌കൂളിന് മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷന്റെ ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം: ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ ആദിശക്തി സമ്മര്‍ സ്‌കൂള്‍ ഹെല്‍പ്പ് ഡെസ്‌ക് പദ്ധതി ‘ഒപ്പറ 2022’…