മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു

തൃശ്ശൂർ: സുഷാമൃതം പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടമായി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ കിറ്റ് വിതരണ ചടങ്ങ് നടത്തിതുടങ്ങി. തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ നിർധനരായ കൗമാരക്കാരായ 237 പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്‌തത്‌. വാടാനപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇഎംഎസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡ്രൈഫ്രൂട്ട്സ് അടങ്ങുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ... Read more »