ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വേഗത്തിലാക്കാൻ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അദാലത്ത്

നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ അപേക്ഷകൾ സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പാക്കണം: മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് നഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളിൽ കാലതാമസമില്ലാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യ…