പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന രാസവസ്തുക്കൾ മൂലം ചത്തൊടുങ്ങിയ ജലജീവികളുടെ മരണസംഖ്യ 43,700 കവിഞ്ഞതായി അധികൃതർ

ഒഹായോ ഫെബ്രുവരി 3 ന് പാളം തെറ്റിയ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന രാസവസ്തുക്കൾ മൂലം ഇതുവരെ ചത്തൊടുങ്ങിയ ജലജീവികളുടെ മരണസംഖ്യ 43,700…