ഒഐസിസി യുഎസ്എ പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം – മെയ് 21ന്

ഒഐസിസി യുഎസ്എ പ്രവർത്തനോത്ഘാടനം – മെയ് 21ന്, കെ പി സിസി പ്രസിഡന്റും , പ്രതിപക്ഷനേതാവും പങ്കെടുക്കുന്നു . ഹൂസ്റ്റൺ :ലോകത്തിന്റെ…