തൊഴിൽ ക്ഷേമത്തിന്റെ ഒരു വര്ഷം – മികച്ച നേട്ടവുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

രണ്ടാം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഒരു വര്ഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റേതുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റുന്ന നയമാണ് തൊഴിൽ…