35 ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ; സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ഒരുങ്ങുന്നു

പണ്ഡിതരാജൻ ശാസ്ത്രരത്നം കലക്കത്ത് ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ 2021ലെ അവാർഡ് ജേതാക്കളായ പ്രതിഭകളുടെ…