സ്വകാര്യ ബസ് സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് ഒറ്റ – ഇരട്ട അക്ക നമ്പര്‍ അനുസരിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താം

                  സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകൾക്ക് ഒറ്റ – ഇരട്ട അക്ക നമ്പർ അനുസരിച്ച് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ സർവീസ് നടത്താം. നിയന്ത്രണം നാളെ മുതൽ കോവിഡ് മാന ദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നിയന്ത്രിതമായി, നാളെ മുതൽ... Read more »