മാലിന്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ

മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നതിനെതിരെ നവകേരള മിഷന്റെയും മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ എക്‌സൈസ് വകുപ്പിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വിപുലമായ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുമെന്ന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ,…