എസ്. സി. / എസ്. ടി. ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ വിവിധ പിഎച്ച്. ഡി. പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് എസ്. ടി. /എസ്. ടി. വിഭാഗക്കാ‍‍ർക്കായി സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക്…