ശാരോൻ കോൺഫ്രൻസ് ഒക്കലഹോമയിൽ ജൂലൈ 27 മുതൽ : ജക്കോബി ഉമ്മൻ

വ. ഡോക്ടർ മാത്യു വർഗീസ് നാഷണൽ കൺവീനർ; റവ. തേജസ് തോമസ് നാഷണൽ സെക്രട്ടറി. ഒക്കലഹോമ: നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ശാരോൻ ഫാമിലി…

ശാരോൻ കോൺഫ്രൻസ് ഒക്കലഹോമയിൽ ജൂലൈ 27 മുതൽ

വ. ഡോക്ടർ മാത്യു വർഗീസ് നാഷണൽ കൺവീനർ. ഒക്കലഹോമ: നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ശാരോൻ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ഒക്ക ലഹോമായിൽ 2023 ജൂലൈ…