ഫൊക്കാന വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ന്യൂ ജേഴ്‌സി റിജിന്റെ ഭാരവാഹികളായി ഷീന സജിമോൻ കോർഡിനേറ്റർ : ഡോ. മാത്യു ജോയിസ്, ലാസ്‌വേഗാസ് 

ന്യൂ ജേഴ്‌സി : ഫൊക്കാന വനിതാ ഫോറത്തിന്റെ ന്യൂ ജേഴ്‌സി  റിജിന്റെ ഭാരവാഹികളായി   ഷീന സജിമോൻ   കോർഡിനേറ്റർ ,…