സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും അവയുടെ ക്രമാതീതമായ വിലക്കയറ്റവും സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ.എം. രാജഗോപാൽ എം.എൽ.എ. നൽകിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ക്ഷണിയ്ക്കൽ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടി

              സംസ്ഥാനത്തെ നിർമ്മാണസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും അവയുടെ ക്രമാതീതമായ വിലക്കയറ്റവും കോവിഡിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നിർമ്മാണരംഗത്ത്…