കരിപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ നിൽപ്പ് സമരം

എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ മരം കൊള്ളയിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് ചെട്ടികുളങ്ങര നോർത്ത് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കരിപ്പുഴയിൽ നടത്തിയ നിൽപ്പ്…