‘വർണ്ണക്കൂടാരം’ ഒരുങ്ങി; പ്രീസ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ

മാതൃകാ പ്രീ-പ്രൈമറി പദ്ധതി വർണ്ണക്കൂടാരം മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സർവശിക്ഷാ കേരളം നടപ്പാക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് മാതൃകാ പ്രീപ്രൈമറി 2022-23 വർണ്ണക്കൂടാരം…