സംസ്ഥാനത്ത് ദീർഘ നാളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളും ബഡ്സ് സ്‌കൂളുകളും തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത

സംസ്ഥാനത്ത് ദീർഘ നാളായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളും ബഡ്സ് സ്‌കൂളുകളും തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് ശ്രീ. പി. കെ ബഷീർ എംഎൽഎ ബഹു.…