സ്‌കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പറവൂർ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ ഹൈസ്‌കൂൾ വിഭാഗത്തിനുള്ള നാല് ക്ലാസ് മുറികളുടെ…