വാഴയൂര്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് മന്ത്രി കെ.രാജന്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ രണ്ടാം നൂറുദിന കര്‍മ്മ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വാഴയൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കക്കോവില്‍ നിര്‍മിച്ച വാഴയൂര്‍ സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാജന്‍ നാടിന് സമര്‍പ്പിച്ചു. റീ ബില്‍ഡ് കേരള പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി 44 ലക്ഷം രൂപ ചെലവില്‍ വാഴയൂര്‍ ഗ്രാമ... Read more »