തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ ഈവനിങ് ഡിഗ്രി കോഴ്സിൽ 2022-2023 അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് ബി.ടെക്, എം.ടെക് എൻജിനിയറിങ് വിഭാഗത്തിൽ ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഒഴിവുണ്ട്. സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന് എസ്.എസ്.എൽ.സി ബുക്ക്, ടി.സി, എൻ.ഒ.സി, ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബി.ടെക്), ബി.ടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എം.ടെക്), മാർക്ക് ഷീറ്റ്, എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കാരക്ടർ ആൻഡ് കോൺണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ അസലും പകർപ്പും സഹിതം താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളേജിൽ എത്തണം.

സെപ്റ്റംബർ 14ന് രണ്ട് മണിക്ക് ബി.ടെക് അഡ്മിഷൻ (മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എൻജിനിയറിങ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനിയറിങ്). 16ന് രണ്ട് മണിക്ക് എം.ടെക് അഡ്മിഷൻ (അപ്പ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ (ഇസിഇ), ഇൻഡസ്സ്ട്രിയൽ എൻജിനിയറിങ് (എം.ഇ), പവർ സിസ്റ്റംസ് (ഇ.ഇ.ഇ), ജിയോടെക്നിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്). ഫോൺ: 9447411568.

Leave Comment