സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്ക് ഡിസംബര്‍ എട്ട് വരെ അപേക്ഷിക്കാം

സർവ്വകലാശാലഃ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി, പി. ജി. പരീക്ഷകൾ ഡിസംബര്‍ 12ന് ആരംഭിക്കും.

1) സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബിരുദ പരീക്ഷകൾക്ക് ഡിസംബര്‍ എട്ട് വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സ‍ർവകലാശാലയിലെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. എ. / ബി. എഫ്. എ. പരീക്ഷകളുടെ കോർ/ഇലക്ടീവ്/പ്രാക്ടിക്കൽ/പ്രൊജക്ട് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഓൺലൈനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുളള അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ എട്ടാണെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു. കോഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയതിന്റെ രേഖകൾ സർവ്വകലാശാലയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബര്‍ 12.

2) സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഡിഗ്രി, പി. ജി. പരീക്ഷകൾ ഡിസംബര്‍ 12ന് ആരംഭിക്കും.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സ‍ർവകലാശാലയിലെ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. എ., എം. എസ്‍സി, എം. എസ്. ഡബ്ല്യു, എം. പി. ഇ. എസ്., എം. എഫ്. എ., ബി. എ., ബി. എഫ്. എ. പരീക്ഷകൾ ഡിസംബര്‍ 12ന് ആരംഭിക്കും.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം. 9447123075

 

Leave Comment