സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല : പരീക്ഷ മാറ്റി

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാല ഡിസംബർ 19ന് നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം. പി. ഇ. എസ്. പരീക്ഷ ഡിസംബർ 21ലേയ്ക്ക് മാറ്റി.

2) സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. എഫ്. എ. പരീക്ഷകൾ

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി. എഫ്. എ. (2020 സിലബസ്) പ്രാഥമിക സംസ്കൃതം, ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ആർട്ട് പരീക്ഷകൾ യഥാക്രമം ജനുവരി 11,13 തീയതികളിൽ നടക്കും.

3) സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലഃ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം. എ.(മ്യൂസിയോളജി) പരീക്ഷകൾ ജനുവരി നാലിന് തുടങ്ങും.

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃതസർവ്വകലാശാലയുടെ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം. എ. (മ്യൂസിയോളജി) പരീക്ഷകൾ ജനുവരി നാലിന് ആരംഭിക്കും. ഡിസംബർ 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. ഫൈനോടെ ഡിസംബർ 20 വരെയും സൂപ്പർ ഫൈനോടെ ഡിസംബർ 22 വരെയും അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സർവ്വകലാശാല അറിയിച്ചു.

ജലീഷ് പീറ്റർ

പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ

ഫോൺ നം. 9447123075

 

Leave Comment