നോബൽ ജേതാവ് ശ്രീ. അഭിജിത്ത് ബാനർജി സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ്‌ സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം

Spread the love

നോബൽ ജേതാവ് ശ്രീ. അഭിജിത്ത് ബാനർജി സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ററാക്ടീവ്‌ സെഷന്റെ ഉദ്ഘാടനം.