വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം : ആദ്യ കപ്പലിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്വീകരണം

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *