ദ്വിദിന നാഷണൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു

റിപ്പബ്ലിക് ദിനം,ലിൻഫീൽഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നും അധ്യാപക-വിദ്യാർത്ഥി സംഘം സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല സന്ദർശിച്ചു,ദ്വിദിന നാഷണൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു 1) ദ്വിദിന നാഷണൽ സെമിനാർ…