ഇ-സമൃദ്ധ പദ്ധതി മൃഗ സംരക്ഷണത്തില്‍ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവയ്ക്കും: മന്ത്രി ജെ. ചിഞ്ചുറാണി

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമായ ഡിജിറ്റല്‍വത്ക്കരണം ലക്ഷ്യംവെച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇ-സമൃദ്ധ പദ്ധതിയിലൂടെ പാല്‍ ഉല്‍പ്പാദന ശേഷി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും കന്നുകാലികളില്‍ രോഗ നിര്‍ണയം നടത്താനും പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാക്കാനും കേരളത്തിലെ തനത് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാനുമാകുമെന്ന് മൃഗ സംരക്ഷണം – ക്ഷീരവികസന... Read more »