കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസ് ഓഫീസ് ആക്രമണം, ഫോമാ ശക്‌തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി

ടെക്സാസ് – ഡാളസ് : കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡാളസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും ഓഫീസിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുകയും…