കെ സി എസ് കപ്പിൾസ് നൈറ്റ്, വർണ്ണാഭമായി കൊണ്ടാടി – സിബു എം. കുളങ്ങര

ചിക്കാഗോ: കെ സി എസ് ചിക്കാഗോ, വാലന്റൈൻസ് ഡേ യോടനുബന്ധിച്ച്, നടത്തിയ കപ്പിൾസ് നൈറ്റ് 2023 പുതുമയാർന്ന പരിപാടികളും, രുചികരമായ ബാങ്ക്വറ്റ്…