കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം മെയ് 19. സർക്കാർ പ്രസ്സുകളിൽ അധുനികവൽ ക്കരണം അടിയന്തിരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സസ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് ഐ.എൻ.ടി.യു.സി. സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തൊഴിലാളികളുടെ അപര്യപ്തത പരിഹരികുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെ അടിയന്തിരമായി നിയമിച്ച് സർക്കാരിന്റെ അച്ചടി ജോലികൾ മുഴുവൻ സർക്കാർ പ്രസ്സിൽ തന്നെ... Read more »