കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ തമ്പാനൂർ രവി പ്രസിഡന്റ്

ആർ ശശിധരൻ ജന.സെക്രട്ടറി. തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി മുൻ എംഎൽഎ തമ്പാനൂർ രവിയും ജനറൽ…