ജില്ലയിൽ പ്രളയ മുന്നൊരുക്കം മോക്ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴ : ദേശീയ, സംസ്ഥാന, ജില്ലാ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റികളുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രളയ തയ്യാറെടുപ്പിൻറെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ മോക് ഡ്രിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കടക്കരപ്പള്ളി,…